Skip to content
office@poreskaprijava.rs

Oporeziva dobit je razlika prihoda prihoda i rashoda koji se priznaju u skladu sa posebnim odredbama zakona.

Prihod je iznos koji fizičko lice ostvari po osnovu obavljanja delatnosti. Prihod nije isto što i priliv gotovine.
*Za objašnjenje razlike kliknite na česta pitanja: Da li prihod isto i što i priliv novca?

Rashod su svi troškovi koje fizičko lice ima u vezi obavljanja delatnosti (troškovi zakupa, troškovi troškovi za komunalne usluge ukoliko ih snosi zakupac, troškovi kancelarijskog materijala, troškovi knjigovodstvenih usluga, troškovi telefona, troškovi drugih lica koje je preduzetnik angažovao za izvršenje određenog posla i dr.).

PRIMER:

Pretpostavimo da fizičko lice koje je advokat u toku kalendarske godine ima:
– prihode po osnovu pružanja usluga u iznosu od 9.000.000 dinara;
– troškove zakupa u iznosu od 300.000 dinara;
– troškove kancelarijskog materijala u iznosu od 200.000 dinara;
– troškove telefona, električne energije i komunalnih usluga u iznosu od 500.000 dinara;
– troškove drugih lica koje je angažovao na predmetima u iznosu od 4.000.000 dinara;
– troškove knjigovodstvenih usluga u iznosu od 70.000 dinara.

Ukoliko bi ovo bili jedini prihodi i troškovi, preduzetnik bi u tom slučaju platilo porez u iznosu od:

Red. br. Opis Iznos
1. Prihodi 9.000.000
2. Rashodi (red. br. 2a + red. br. 2b) 5.070.000
  2a Troškovi zakupa 300.000
2b Troškovi kancelarijskog materijala 200.000
2c Troškovi telefona, električne energije i komunalnih usluga 500.000
2d Troškovi drugih lica 4.000.000
2e Troškovi knjigovodstvenih usluga 70.000
3. Poreska osnovica (red. br. 1 – red. br. 2) 3.930.000
4. Porez na godišnjem novou (red. br. 3 x 10%) 393.000

Trošak nije isto što i odliv gotovine.
*Za objašnjenje razlike kliknite na česta pitanja: Da li je rashod isto što i odliv novca?

Šta je oporeziva dobit?

Ako kupim auto da li će mi se smanjiti iznos poreza koji treba da platim?

Ukoliko fizičko lice kupi automobil za obavljanje delatnosti i plati ili sa ličnog tekućeg računa ili sa tekućeg računa radnje, plaćeni iznos ne predstavlja trošak. Ali ako automobil iskaže u poslovnim knjigama, to će umanjiti oporezivu dobiti, odnosno osnovicu na koju se plaća porez.

Na primer, ako automobil košta 1.000.000 dinara, preduzetnik ga iskaže u poslovnim knjigama 1. januara, 150.000 dinara se može priznati kao rashod svake godine (15% od nabavne vrednosti automobila).
Računi za gorivo koje je utrošeno tokom obavljanja delatnosti smatraju se rashodom koji umanjuje osnovicu za porez.

Ako sakupljam račune za ugostiteljske usluge da li će mi se smanjiti iznos poreza koji treba da platim?

Za poreske svrhe rashodi reprezentacije su ograničeni na 0,1% ukupnih prihoda na godišnjem nivou. Drugim rečima, preduzetnik koji ostvari prihod za poreski period od 9.000.000 dinara, prilikom obračuna poreza rashod po osnovu ugostiteljskih usluga smanjuje osnovicu za porez, ukoliko je iznos rashoda do 9.000 dinara (9.000.000 x 0,1%). Preko tog iznosa, iz poreskog ugla smatra se da preduzetnik „previše čašćava“, pa rashod nema uticaja na osnovicu za porez.
Preduzetnik može da sakuplja račune i donosi na knjiženje, ali mu to neće umanjiti osnovicu za porez.

NASTAVAK PRIMERA

Ukoliko u obračun poreske osnovice iz primera uključimo i trošak „automobila“ (stručni naziv trošak amortizacije automobila) od 150.000 dinara, trošak goriva od 100.000 dinara i trošak reprezentacije od 9.000 dinara, osnovica poreza i obračunati porez bi bili:

Red. br. Opis Iznos
1. Prihodi 9.000.000
2. Rashodi (red. br. 2a + red. br. 2b) 5.329.000
  2a Troškovi zakupa 300.000
2b Troškovi kancelarijskog materijala 200.000
2c Troškovi telefona, električne energije i komunalnih usluga 500.000
2d Troškovi drugih lica 4.000.000
2e Troškovi knjigovodstvenih usluga 70.000
2f Trošak automobila 250.000
2g Trošak reprezentacije 9.000
3. Poreska osnovica (red. br. 1 – red. br. 2) 3.671.000
4. Porez na godišnjem novou (red. br. 3 x 10%) 367.100

Česta pitanja:

Da. Svako fizičko lice može da registruje preduzetničku radnju.

Ne. Vlasnik automobila je uvek fizičko lice. Radnja ne može da bude vlasnik automobila jer nema pravni subjektivitet.

Da. Lična zarada ne znači da ste u radnom odnosu u preduzetničkoj radnji. Lična zarada je prihod van radnog odnosa, samo se oporezuje porezom i doprinosima kao zarada (osim određenih izuzetaka).

Odgovor na pitanje zavisi od očekivanih prihoda i rashoda. U principu, najjednostavnije poslovanje je za preduzetnika paušalca. On ne mora da vodi poslovne knjige. Ali preduzetnik paušalac mora da plaća i doprinose na istu osnovicu na koju plaća porez. Ne može da se opredeli da plaća doprinose na najnižu osnovicu. U vezi sa tim, nekada poresko opterećenje za paušalca bude toliko veliko da „pojede“ zaradu.

PRIMER:

Pretpostavimo sledeće okolnosti:
- osnovica za paušal iznosi 000 dinara i preduzetnik plaća doprinose za PIO, zdravstvo i nezaposlenost jer nije osiguran po drugom osnovu;
- godišnja oporeziva dobit (razlika prihoda i rashoda) iznosi 200.000 dinara. Preduzetnik se opredelio za isplatu lične zarade i plaća doprinose na najnižu osnovicu od 28.402 dinara.

Opis Osnovica za porez Porez (10%) Doprinosi (36,55%) Ukupni porez i doprinosi godišnje
Mesečno Godišnje Mesečno Godišnje
Paušal 90.000 9.000 108.800 32.895 393.900 502.700
Preduzetnik koji vodi poslovne knjige 600.000 - 120.000 10.381 124.572 244.572

Preduzetnik koji vodi poslovne knjige bi imao dodatni trošak knjigovodstvenih usluga. Pretpostavimo da taj dodatni trošak iznosi godišnje 70.800 dinara.

Zaključak: Ako bi se opredelio da vodi poslovne knjige prduzetnik bi ostvario uštedu na godišnjem nivou od 187.328 dinara.

Dodatno, ukoliko prihod preduzetnika nije izvestan, bolje rešenje može biti vođenje poslovnih knjiga jer kod paušala, iznos poreza i doprinosa ne zavisi od obima poslovanja, niti od rezultata poslovanja.

Sa druge strane, ukoliko fizičko lice bude privremeno sprečeno za rad duže od 30 dana i ostvaruje naknadu po osnovu bolovanja, iznos naknade će biti veći ukoliko bude pre bolovanja plaćao doprinose u većem iznosu (u našem primeru kao paušalac).

Treba da sprovedete sledeće korake:
1. Registrujete radnju kod Agencije za privredne registre ili druge nadležne institucije
2. Ukoliko registrujete kod druge nadležne institucije treba Poreskoj upravi da podnesete Obrazac PR-2 kako bi dobili PIB;
3. U roku od 15 dana od dana registracije (otpočinjanja delatnosti) treba preko portala Poreske uprave da podnesete poresku prijavu PPDG-1S radi otpočinjanja delatnosti;
Da bi podneli poresku prijavu preko portala Poreske uprave, treba da posedujete elektronski sertifikat;
Ukoliko želite drugo lice da to uradi umesto vas, treba da mu date ovlašćenje popunjavanjem Obrasca PEP.
4, Treba da izvršite prijavu EKO takse i takse za isticanje firme (čak i ukoliko nemate obavezu plaćanja iste) preko portala www.lpa.gov.rs
Ukoliko želite mi to da uradimo umesto vas, KONTAKTIRAJTE NAS.
5. Da li mogu da dam u zakup vozilo svojoj preduzetničkoj radnji?
Ne, radnja nema pravni subjektivitet pa fizičko lice ne može zaključiti ugovor sam sa sobom.

Back To Top
Pretraži