skip to Main Content
office@poreskaprijava.rs

Lice koje je obveznik PDV dužno je da obračunava PDV po osnovu pruženih usluga i prodatih dobara, uključujući i avanse, za koje postoji obaveza obračuna PDV u skladu sa Zakonom o PDV.

PRIMER:
Obveznik PDV pruža IT usluge domaćim licima (pravnim, fizičkim licima, preduzetnicima čije je sedište, odnosno prebivalište u Srbiji). Za pruženu uslugu naplaćuje naknadu od naručioca usluge u iznosu od 120.000 dinara.
Obveznik PDV obračunava PDV u iznosu od 20.000 dinara. Po osnovu pružene usluge, obveznik PDV ostvaruje prihod od 100.000 dinara (120.000 – 20.000), a 20.000 duguje PDV. Ukoliko obveznik PDV ne bi imao nijednu transakciju nabavke, bio bi dužan da plati porez u iznosu od 20.000 dinara.

Istovremeno, obveznik PDV ima pravo na prethodni porez po osnovu nabavki dobara i usluga koji mu služe za oporezivi promet, osim za određene izuzetke propisane Zakonom o PDV.

NASTAVAK PRIMERA:
Obveznik PDV plaća uslugu korišćenja interneta mesečno 6.000 dinara (5.000 + 1.000 PDV). Obveznik iz našeg primera ne bi platio porez u iznosu od 20.000 dinara, već bi obračunati PDV (20.000) umanjio za ulazni PDV (1.000) i platio porez u iznosu od 19.000 dinara.

Red. br. Opis Osnovica Iznos PDV
1. Izlazni račun za pruženu uslugu 100.000 20.000
2. Ulazni račun za internet 5.000 1.000
3. Iznos PDV za uplatu (red. br. 1 – red. br. 2): 19.000

Zaključak: internet provajder obračunava PDV na svoju uslugu u iznosu od 1.000 dinara, to naplaćuje od obveznika PDV, a obveznik PDV za taj iznos umanjuje svoj obračunati PDV i konačno plaća manji PDV državi.

Da lice nije obveznik PDV, njega bi usluga korišćenja interneta koštala više (6.000 dinara), a ovako ga košta 5.000 dinara, jer 1.000 dinara PDV može da povrati od države ili da umanji svoj obračunati PDV.

Što više nabavki lice ima od obveznika PDV, to ima veći interes da se evidentira u sistem PDV. Sa druge strane, njegovi kupci, ukoliko su obveznici PDV, neće imati ništa protiv da mu više plate, jer će za iznos PDV koji bude obračunat na njihove nabavke, moći da umanje svoju obavezu za PDV.

Back To Top
Pretraži