skip to Main Content
office@poreskaprijava.rs

Domaće lice može da se evidentira u sistem PDV:
dobrovoljno u bilo kojem trenutku, prilikom osnivanja ili tokom poslovanja;
obavezno ukoliko ukupan promet na način kako je propisano Zakonom o PDV za 12 meseci pređe 8.000.000 dinara.

Da bi preduzetnik ili pravno lice bilo sigurno u kojem momentu je obavezno da se evidentira kao obveznik PDV, važno je da pravilno odredi:
– za koji period gleda da li je ukupan promet veći od 8 miliona;
– šta se smatra ukupnim prometom.

Period za koji se gleda da li je ukupan promet veći od 8 miliona

Za obavezno evidentiranje kao obveznika PDV važno je da se iznos od 8 miliona utvrđuje za period bilo kojih 12 meseci, a ne za kalendarsku godinu.

PRIMER:
Preduzetnik na dan 28.3.2021. godine utvrđuje da li je u periodu od 29.3.2020. do 28.3.2021. godine ostvario ukupan promet veći od 8 miliona dinara. Ukoliko jeste, on je obavezan da se evidentira kao obveznik PDV počev od 29.3.2021. godine.

Šta se smatra ukupnim prometom

Ukupan promet od 8 miliona je posebno definisan u Zakonu o PDV i on, uglavnom, ne odgovara ostvarenom prihodu niti ostvarnoj naplati na tekući račun.
Za značajan broj usluga koje se pružaju pravnim licima čije je sedište u inostranstvu, ostvareni prihod ne ulazi u ukupan promet od 8 miliona za koji bi lice trebalo da se evidentira kao obveznik PDV.

PRIMER:
Preduzetnik pruža IT usluge pravnom licu čije je sedište u inostranstvu. Za 12 meseci fakturisao je iznos od 8.500.000 dinara. Ovaj iznos se ne uračunava u ukupan promet u smislu Zakona o PDV pa obveznik nije dužan da se evidentira u sistem PDV.

Međutim, ukoliko bi ovaj preduzetnik fakturisao licu čije je sedište u Srbiji (na primer, pravnom licu čije je sedište u Beogradu), bio bi dužan da se evidentira kao obveznik PDV.

Prema odredbi Zakona o PDV ukupnim prometom od 8 miliona smatra se:
– promet dobara i usluga koji je oporeziv PDV;
– promet dobara i usluga koji je oslobođen PDV po članu 24. Zakona o PDV, osim prometa opreme i objekata za vršenje delatnosti i ulaganja u objekte za vršenje delatnosti za koje naplaćuje naknadu.

Back To Top
Pretraži