Skip to content
office@poreskaprijava.rs

Preduzetnik koji vodi poslovne knjige je fizičko lice koje registruje delatnost i opredeli se da vodi poslovne knjige. Dakle, porez plaća po stopi od 10% na razliku prihoda i rashoda, a ne na paušalno utvrđenu osnovicu.

Fizičko lice može da registruje delatnost kod Agencije za privredne registre (na primer, fizičko lice koje pruža IT usluge) ili kod druge nadležne institucije (na primer, advokat kod Advokatske komore).

Sa druge strane, paušalac je fizičko lice koje registruje delatnost, a opredeli se da porez plaća na paušalno utvrđenu osnovicu. Za više informacija pogledaj ŠTA ZNAČI BITI PREDUZETNIK PAUŠALAC?

Koje poreze plaća preduzetnik koji vodi poslovne knjige?
UKUPNE PORESKE OBAVEZE PREDUZETNIKA KOJI VODI POSLOVNE KNJIGE
Opis Stopa Ko plaća? Osnovica Obračunava se i plaća Iznos mesečno
Porez na dobit[1] 10% Svi koji ostvare dobitak Razlika između prihoda i rashoda[2] Obračunava se godišnje do 15.4. za prethodnu godinu. Plaća se do 15. svakog meseca u vidu akontacija (1/12 poreza) i razlika prilikom predaje prijave
Doprinos za PIO 25,50% svi Oporeziva dobit ili po volji preduzetnika, ali ne može biti niža od 28.402 dinara Svakog meseca Najmanje 7.243 dinara mesečno i preduzetnik ne mora da plaća više
Doprinos za zdravstvo 10,30% Preduzetnik koji nije zaposlen kod drugog lica i nije penzioner Oporeziva dobit ili po volji preduzetnika, ali ne može biti niža od 28.402 dinara Svakog meseca 0 dinara ako je preduzetnik zaposlen kod drugog lica ili je penzioner;

Najmanje 2.925 dinara mesečno ako nije zaposlen kod drugog lica i nije penzioner

Doprinos za nezaposlenost 0,75% Preduzetnik koji nije zaposlen kod drugog lica i nije penzioner Oporeziva dobit ili po volji preduzetnika, ali ne može biti niža od 28.402 dinara Svakog meseca 0 dinara ako je preduzetnik zaposlen kod drugog lica ili je penzioner;

Najmanje 213 dinara mesečno ako nije zaposlen kod drugog lica i nije penzioner

Godišnji porez na dohodak građana 10% ako je oporezivi dohodak između 2.729.306 dinara i 4.941.288 dinara, preko tog iznosa stopa poreza iznosi 15% Fizičko lice kod koga zbir oporezive dobiti i ostalih prihoda koji podležu godišnjem porezu pređe 2.729.306 dinara Ukupan oporezivi dohodak umanjen za iznos od 2.729.306 dinara i dodatne lične odbitke uz određena ograničenja Prijava se podnosi do 15. maja za prethodnu godinu, a porez plaća u roku od 15 dana od dana dobijanja rešenja Poreske uprave.

[1] Iako se stučno zove porez na prihode od samostalne delatnosti, u tekstu koristimo termine koji su masovno u upotrebi.
[2] Na način propisan odredbama zakona, pri čemu može da se ova razlika umanji za gubitke iz prethodnih godina, mogu da se ostvare i određeni poreski krediti. O tome pišemo u posebnom delu.

Važna napomena: Preduzetnik slobodno raspolaže sredstvima na tekućem računu radnje. Ne mora da pravda podizanje gotovine. Prilikom podizanja novca za lične potrebe ne plaća dodatni porez.

Česta pitanja:

Da. Svako fizičko lice može da registruje preduzetničku radnju.

Ne. Vlasnik automobila je uvek fizičko lice. Radnja ne može da bude vlasnik automobila jer nema pravni subjektivitet.

Da. Lična zarada ne znači da ste u radnom odnosu u preduzetničkoj radnji. Lična zarada je prihod van radnog odnosa, samo se oporezuje porezom i doprinosima kao zarada (osim određenih izuzetaka).

Odgovor na pitanje zavisi od očekivanih prihoda i rashoda. U principu, najjednostavnije poslovanje je za preduzetnika paušalca. On ne mora da vodi poslovne knjige. Ali preduzetnik paušalac mora da plaća i doprinose na istu osnovicu na koju plaća porez. Ne može da se opredeli da plaća doprinose na najnižu osnovicu. U vezi sa tim, nekada poresko opterećenje za paušalca bude toliko veliko da „pojede“ zaradu.

PRIMER:

Pretpostavimo sledeće okolnosti:
- osnovica za paušal iznosi 000 dinara i preduzetnik plaća doprinose za PIO, zdravstvo i nezaposlenost jer nije osiguran po drugom osnovu;
- godišnja oporeziva dobit (razlika prihoda i rashoda) iznosi 200.000 dinara. Preduzetnik se opredelio za isplatu lične zarade i plaća doprinose na najnižu osnovicu od 28.402 dinara.

Opis Osnovica za porez Porez (10%) Doprinosi (36,55%) Ukupni porez i doprinosi godišnje
Mesečno Godišnje Mesečno Godišnje
Paušal 90.000 9.000 108.800 32.895 393.900 502.700
Preduzetnik koji vodi poslovne knjige 600.000 - 120.000 10.381 124.572 244.572

Preduzetnik koji vodi poslovne knjige bi imao dodatni trošak knjigovodstvenih usluga. Pretpostavimo da taj dodatni trošak iznosi godišnje 70.800 dinara.

Zaključak: Ako bi se opredelio da vodi poslovne knjige prduzetnik bi ostvario uštedu na godišnjem nivou od 187.328 dinara.

Dodatno, ukoliko prihod preduzetnika nije izvestan, bolje rešenje može biti vođenje poslovnih knjiga jer kod paušala, iznos poreza i doprinosa ne zavisi od obima poslovanja, niti od rezultata poslovanja.

Sa druge strane, ukoliko fizičko lice bude privremeno sprečeno za rad duže od 30 dana i ostvaruje naknadu po osnovu bolovanja, iznos naknade će biti veći ukoliko bude pre bolovanja plaćao doprinose u većem iznosu (u našem primeru kao paušalac).

Treba da sprovedete sledeće korake:
1. Registrujete radnju kod Agencije za privredne registre ili druge nadležne institucije
2. Ukoliko registrujete kod druge nadležne institucije treba Poreskoj upravi da podnesete Obrazac PR-2 kako bi dobili PIB;
3. U roku od 15 dana od dana registracije (otpočinjanja delatnosti) treba preko portala Poreske uprave da podnesete poresku prijavu PPDG-1S radi otpočinjanja delatnosti;
Da bi podneli poresku prijavu preko portala Poreske uprave, treba da posedujete elektronski sertifikat;
Ukoliko želite drugo lice da to uradi umesto vas, treba da mu date ovlašćenje popunjavanjem Obrasca PEP.
4, Treba da izvršite prijavu EKO takse i takse za isticanje firme (čak i ukoliko nemate obavezu plaćanja iste) preko portala www.lpa.gov.rs
Ukoliko želite mi to da uradimo umesto vas, KONTAKTIRAJTE NAS.
5. Da li mogu da dam u zakup vozilo svojoj preduzetničkoj radnji?
Ne, radnja nema pravni subjektivitet pa fizičko lice ne može zaključiti ugovor sam sa sobom.

Back To Top
Pretraži