skip to Main Content
office@poreskaprijava.rs

Preduzetnik može da plaća doprinose:
1) tako što se opredeli za isplatu lične zarade;
2) na oporezivu dobit.
3) Preduzetnik koji se opredelio za isplatu lične zarade.

1. Preduzetnik koji se opredelio za isplatu lične zarade

Preduzetnik može da se opredeli za isplatu lične zarade, što ne znači da je u radnom odnosu u preduzetničkoj radnji, već samo opredeljuje način na koji će da plaća porez i doprinose po osnovu svog ličnog primanja. Preduzetnik sam bira osnovicu na koju će da plaća doprinose, pri čemu je zakonom propisana najniža i najviša osnovica za plaćanje doprinosa.

PREGLED STOPA DOPRINOSA I NAJNIŽEG I NAJVIŠEG IZNOSA DOPRINOSA KOJI SE PLAĆA
Da li je preduzetnik zaposlen kod drugog lica ili je penzioner? Stopa doprinosa Najniži iznos doprinosa koji može da izabere da plaća Najviši iznos doprinosa koji može da izabere da plaća
Nije 36,55% 10.381 dinara 148.302
Jeste 25,50% 7.243 dinara 103.466

Prilikom isplate lične zarade preduzetnik plaća porez na zarade po stopi od 10%, ali mu se isplaćeni iznos lične zarade priznaje kao rashod prilikom utvrđivanja osnovice za porez na dobit pa neće doći do dvostrukog oporezivanja tog primanja.

Rok plaćanja doprinosa: Preduzetnik je dužan da plati doprinose do kraja svakog meseca za prethodni mesec ako ne isplati ličnu zaradu do tog roka. Ukoliko isplati ličnu zaradu za mart, na primer, 10.4.  dužan je da na taj dan plati porez po stopi od 10% i doprinose.

2. Preduzetnik koji doprinose plaća na oporezivu dobit

Ukoliko se preduzetnik opredeli da plaća doprinose na oporezivu dobit, važi isto pravilo da mesečna osnovica ne može biti niža od najniže osnovice, niti viša od najviše osnovice.

Međutim, ukoliko je preduzetnik na primer, za 2021. godinu utvdio oporezivu dobit u iznosu od 2.400.000 dinara i opredelio se da plaća doprinose na oporezivu dobit, osnovica za plaćanje doprinosa svakog meseca biće 200.000 dinara (1/12 od 2.400.000). U tom slučaju preduzetnik nema izbora na koju osnovicu će da plaća doprinose. Iz tog razloga je svakako bolje rešenje da se preduzetnik opredeli za isplatu lične zarade.

3. Preduzetnik koji se opredelio za isplatu lične zarade

NASTAVAK PRIMERA IZ TEME – Šta je oporeziva dobit?

Pretpostavimo da se preduzetnik iz našeg primera opredelio za isplatu lične zarade i da je u toku godine utvrdio da lična zarada iznosi 28.402 dinara (bruto) i isplatio je za svih 12 meseci u toku godine. Poreska osnovica bi bila:

Red. br. Opis Iznos
1. Prihodi 9.000.000
2. Rashodi (red. br. 2a + red. br. 2b) 5.669.824
  2a Troškovi zakupa 300.000
2b Troškovi kancelarijskog materijala 200.000
2c Troškovi telefona, električne energije i komunalnih usluga 500.000
2d Troškovi drugih lica 4.000.000
2e Troškovi knjigovodstvenih usluga 70.000
2f Trošak automobila 250.000
2g Trošak reprezentacije 9.000
2h Trošak lične zarade 340.824
3. Poreska osnovica (red. br. 1 – red. br. 2) 3.330.176
4. Porez na godišnjem novou (red. br. 3 x 10%) 333.018
Back To Top
Pretraži