skip to Main Content
office@poreskaprijava.rs

Preduzetnik može da plaća doprinose:
1) tako što se opredeli za isplatu lične zarade;
2) na oporezivu dobit.
3) Preduzetnik koji se opredelio za isplatu lične zarade.

1. Preduzetnik koji se opredelio za isplatu lične zarade

Preduzetnik može da se opredeli za isplatu lične zarade, što ne znači da je u radnom odnosu u preduzetničkoj radnji, već samo opredeljuje način na koji će da plaća porez i doprinose po osnovu svog ličnog primanja. Preduzetnik sam bira osnovicu na koju će da plaća doprinose, pri čemu je zakonom propisana najniža i najviša osnovica za plaćanje doprinosa.

PREGLED STOPA DOPRINOSA I NAJNIŽEG I NAJVIŠEG IZNOSA DOPRINOSA KOJI SE PLAĆA
Da li je preduzetnik zaposlen kod drugog lica ili je penzioner? Stopa doprinosa Najniži iznos doprinosa koji može da izabere da plaća Najviši iznos doprinosa koji može da izabere da plaća
Nije 36,55% 10.381 dinara 148.302
Jeste 25,50% 7.243 dinara 103.466

Prilikom isplate lične zarade preduzetnik plaća porez na zarade po stopi od 10%, ali mu se isplaćeni iznos lične zarade priznaje kao rashod prilikom utvrđivanja osnovice za porez na dobit pa neće doći do dvostrukog oporezivanja tog primanja.

Rok plaćanja doprinosa: Preduzetnik je dužan da plati doprinose do kraja svakog meseca za prethodni mesec ako ne isplati ličnu zaradu do tog roka. Ukoliko isplati ličnu zaradu za mart, na primer, 10.4.  dužan je da na taj dan plati porez po stopi od 10% i doprinose.

Kako preduzetnik plaća doprinose?

2. Preduzetnik koji doprinose plaća na oporezivu dobit

Ukoliko se preduzetnik opredeli da plaća doprinose na oporezivu dobit, važi isto pravilo da mesečna osnovica ne može biti niža od najniže osnovice, niti viša od najviše osnovice.

Međutim, ukoliko je preduzetnik na primer, za 2021. godinu utvdio oporezivu dobit u iznosu od 2.400.000 dinara i opredelio se da plaća doprinose na oporezivu dobit, osnovica za plaćanje doprinosa svakog meseca biće 200.000 dinara (1/12 od 2.400.000). U tom slučaju preduzetnik nema izbora na koju osnovicu će da plaća doprinose. Iz tog razloga je svakako bolje rešenje da se preduzetnik opredeli za isplatu lične zarade.

3. Preduzetnik koji se opredelio za isplatu lične zarade

NASTAVAK PRIMERA IZ TEME – Šta je oporeziva dobit?

Pretpostavimo da se preduzetnik iz našeg primera opredelio za isplatu lične zarade i da je u toku godine utvrdio da lična zarada iznosi 28.402 dinara (bruto) i isplatio je za svih 12 meseci u toku godine. Poreska osnovica bi bila:

Red. br. Opis Iznos
1. Prihodi 9.000.000
2. Rashodi (red. br. 2a + red. br. 2b) 5.669.824
  2a Troškovi zakupa 300.000
2b Troškovi kancelarijskog materijala 200.000
2c Troškovi telefona, električne energije i komunalnih usluga 500.000
2d Troškovi drugih lica 4.000.000
2e Troškovi knjigovodstvenih usluga 70.000
2f Trošak automobila 250.000
2g Trošak reprezentacije 9.000
2h Trošak lične zarade 340.824
3. Poreska osnovica (red. br. 1 – red. br. 2) 3.330.176
4. Porez na godišnjem novou (red. br. 3 x 10%) 333.018

Česta pitanja:

Da. Svako fizičko lice može da registruje preduzetničku radnju.

Ne. Vlasnik automobila je uvek fizičko lice. Radnja ne može da bude vlasnik automobila jer nema pravni subjektivitet.

Da. Lična zarada ne znači da ste u radnom odnosu u preduzetničkoj radnji. Lična zarada je prihod van radnog odnosa, samo se oporezuje porezom i doprinosima kao zarada (osim određenih izuzetaka).

Odgovor na pitanje zavisi od očekivanih prihoda i rashoda. U principu, najjednostavnije poslovanje je za preduzetnika paušalca. On ne mora da vodi poslovne knjige. Ali preduzetnik paušalac mora da plaća i doprinose na istu osnovicu na koju plaća porez. Ne može da se opredeli da plaća doprinose na najnižu osnovicu. U vezi sa tim, nekada poresko opterećenje za paušalca bude toliko veliko da „pojede“ zaradu.

PRIMER:

Pretpostavimo sledeće okolnosti:
- osnovica za paušal iznosi 000 dinara i preduzetnik plaća doprinose za PIO, zdravstvo i nezaposlenost jer nije osiguran po drugom osnovu;
- godišnja oporeziva dobit (razlika prihoda i rashoda) iznosi 200.000 dinara. Preduzetnik se opredelio za isplatu lične zarade i plaća doprinose na najnižu osnovicu od 28.402 dinara.

Opis Osnovica za porez Porez (10%) Doprinosi (36,55%) Ukupni porez i doprinosi godišnje
Mesečno Godišnje Mesečno Godišnje
Paušal 90.000 9.000 108.800 32.895 393.900 502.700
Preduzetnik koji vodi poslovne knjige 600.000 - 120.000 10.381 124.572 244.572

Preduzetnik koji vodi poslovne knjige bi imao dodatni trošak knjigovodstvenih usluga. Pretpostavimo da taj dodatni trošak iznosi godišnje 70.800 dinara.

Zaključak: Ako bi se opredelio da vodi poslovne knjige prduzetnik bi ostvario uštedu na godišnjem nivou od 187.328 dinara.

Dodatno, ukoliko prihod preduzetnika nije izvestan, bolje rešenje može biti vođenje poslovnih knjiga jer kod paušala, iznos poreza i doprinosa ne zavisi od obima poslovanja, niti od rezultata poslovanja.

Sa druge strane, ukoliko fizičko lice bude privremeno sprečeno za rad duže od 30 dana i ostvaruje naknadu po osnovu bolovanja, iznos naknade će biti veći ukoliko bude pre bolovanja plaćao doprinose u većem iznosu (u našem primeru kao paušalac).

Treba da sprovedete sledeće korake:
1. Registrujete radnju kod Agencije za privredne registre ili druge nadležne institucije
2. Ukoliko registrujete kod druge nadležne institucije treba Poreskoj upravi da podnesete Obrazac PR-2 kako bi dobili PIB;
3. U roku od 15 dana od dana registracije (otpočinjanja delatnosti) treba preko portala Poreske uprave da podnesete poresku prijavu PPDG-1S radi otpočinjanja delatnosti;
Da bi podneli poresku prijavu preko portala Poreske uprave, treba da posedujete elektronski sertifikat;
Ukoliko želite drugo lice da to uradi umesto vas, treba da mu date ovlašćenje popunjavanjem Obrasca PEP.
4, Treba da izvršite prijavu EKO takse i takse za isticanje firme (čak i ukoliko nemate obavezu plaćanja iste) preko portala www.lpa.gov.rs
Ukoliko želite mi to da uradimo umesto vas, KONTAKTIRAJTE NAS.
5. Da li mogu da dam u zakup vozilo svojoj preduzetničkoj radnji?
Ne, radnja nema pravni subjektivitet pa fizičko lice ne može zaključiti ugovor sam sa sobom.

Back To Top
Pretraži