Skip to content
office@poreskaprijava.rs

Osnovni preduslov za izdavanje kvalifikovanog elektronskog sertifikata preko sertifikaciionog tela MUP-a jeste da fizičko lice ima važeću ličnu kartu sa čipom i svojim PIN-om. Ukoliko fizičko lice ne poseduje korisnički PIN, neophodno je da se pre postupka izdavanja sertifikata podnese zahtev i za deblokadom lične karte i izdavanjem novog PIN-a.

Izdavanje kvalifikovanog elektronskog sertifikata preko MUP-a se je potpuno besplatno, uz ispunjavanje prethodno navedenih preduslova.

U svim ispostavama MUP-a u kojima postoji mogućnost izdavanja identifikacionih dokumemenata (npr: lične karte), postoji mogućnost izdavanja i kvalifikovanog elektronskog sertifikata.

Fizičko lice u ispostavi MUP-a preuzima svu neophodnu dokumentaciju (zahtev za izdavanje sertifikata, ugovor o pružanju usluge i dokument kojim se prihvataju opštih uslovi za izdavanje sertifikata) koju može popuniti na licu mesta, a može i preuzeti na sajtu MUP-a.

Svi obrasci se predaju u dva primerka, od kojih će po jedan primerak zadržati službenik MUP-a.

Kvalifikovani elektronski sertifikat

Na osnovu dokumentacije i čipovane lične karte, korisniku se izdaje kvalifikovani elektronski sertifikat od službenog lica, u samoj ispostavi.  Uz ličnu kartu (na kojoj se nalazi sertifikat) i primerke predatih i overenih obrazaca, korisnik dobija i aktivacioni kod – PIN koji je neophodan pri svakom korišćenju sertifikata.

Česta pitanja:

Kvalifikovani sertifikat za elektronski potpis se može dobiti u policijskoj stanici prema mestu prebivališta/boravišta, na šalteru koji radi izdavanje sertifikata.

Izdavanje kvalifikovanog elektronskog sertifikata je potpuno besplatno.

Kvalifikovani elektronski sertifikat se upisuje u čip lične karte.

MUP izdaje kvalifikovane elektronske sertifikate isključivo na ličnim kartama građana Republike Srbije i ličnim kartama za strance.

Da biste dobili kvalifikovani elektronski sertifikat neophodno je da imate ličnu kartu sa čipom, da podnesete Zahtev za izdavanje sertifikata i potpisšete Ugovor o izdavanju sertifikata u policijskoj stanici u prisustvu policijskog službenika, koji radi na izdavanju sertifikata.

Obrasci Zahteva i Ugovora se mogu preuzeti sa ovog sajta, a mogu se dobiti i u policijskoj stanici.

Imalac lične karte mora lično podneti Zahtev.

MUP izdaje kvalifikovane elektronske sertifikate fizičkim licima. Fizičko lice može u ime pravnog lica da vrši potpisivanje, uz ovlašćenje dobijeno od pravnog lica.

Termin za izdavanje sertifikata se može zakazati preko portala eUprava.

Sertifikat se dobija odmah nakon podnošenja Zahteva i potpisivanja Ugovora.

Sertifikat je aktivan odmah nakon upisivanja u čip lične karte.

Back To Top
Pretraži