skip to Main Content
office@poreskaprijava.rs

Postupak izdavanja kvalifikovanog elektronskog sertifikata preko sertifikacionog tela JP Pošte Srbije zavisi da li podnosite zahtev kao pravno ili fizičko lice. Napominjemo da se sertifikati izdati na fizičko lice mogu podjednako upotrebljavati u okviru pravnog lica u kojem je to fizičko lice i ovlašćeno lice odnosno zakonski zastupnik. Takođe, sertifikati izdati na pravno lice sadrže podatke fizičkog lica za koje to pravno lice podnese zahtev.

Sertifikati se izdaju u formi kartice ili USB-a, na osnovu zahteva korisnika, a izdavanje sertifikata traje najduže 10 radnih dana od dana prijema zahteva.

Cena izdavanja sertifikata za period važenja od 3 godine iznosi:

 • 458 RSD za elektronski sertifikat na USB tokenu
 • 518 RSD za elektronski sertifikat na smart kartici sa čitačem
 • 744 RSD za elektronski sertifikat na smart kartici

Cena izdavanja sertifikata za period važenja od 5 godine iznosi:

 • 394 RSD za elektronski sertifikat na USB tokenu
 • 454 RSD za elektronski sertifikat na smart kartici sa čitačem
 • 686 RSD za elektronski sertifikat na smart kartici
ostupak izdavanja kvalifikovanog sertifikata kod JP Pošte Srbije

Ukoliko fizičko lice i strano lice koje poseduje JMBG podnosi zahtev za izdavanje sertifikata neophodno je da popuni i preuzme zahtev za izdavanje za fizičko lice sa linka: https://www.ca.posta.rs/postupak_izdavanja.htm

 • Zahtev se štampa i overava u dva primerka;
 • uz očitanu ličnu kartu (ili kopiju lične karte koja ne poseduje čip) i
 • dokaz o uplati naknade šalje u papirnoj formi na adresu – Sertifikaciono telo Pošte, ulica Katićeva 14-18, 11000 Beograd.

U ovom slučaju, uplatu naknade je neophodno izvršiti kao fizičko lice – nalogom za uplatu (isključivo nalogom za uplatu).

Sertifikaciono telo Pošte, nakon provere pristigle dokumentacije, pristupa izradi sertifikata i isti dostavlja putem kurirske službe Pošte Srbije (Post Express). Ovlašćeno lice kurirske službe proverava identitet korisnika i nakon toga uručuje sertifikat i primerke ugovora, a korisnik overom ugovora  potvrđuje prijem sertifikata. Kod za aktivaciju – PIN, dostavlja se naknadno, takođe preko kurirske službe.

Ukoliko strano fizičko lice koje nema JMBG podnosi zatev za izdavanje sertifikata neophodno je da popuni i preuzme zahtev za izdavanje kvalifikovanog sertifikata bez JMBG-a za stranca sa linka: https://www.ca.posta.rs/postupak_izdavanja.htm

 • Zahtev se štampa i overava u dva primerka;
 • uz kopiju pasoša i
 • dokaz o uplati naknade šalje u papirnoj formi na adresu – Sertifikaciono telo Pošte, ulica Katićeva 14-18, 11000 Beograd.

Validnost sertifikata ne može biti duža od dana do kog je važeći pasoš stranog lica.

U ovom slučaju, uplatu naknade je neophodno izvršiti kao fizičko lice – nalogom za uplatu (isključivo nalogom za uplatu).

Sertifikaciono telo Pošte, nakon provere pristigle dokumentacije, pristupa izradi sertifikata i isti dostavlja putem kurirske službe Pošte Srbije (Post Express) isključivo na teritoriji Republike Srbije i to lično korisniku sertifikata (ne postoji mogućnost ovlašćenja drugom licu za preuzimanje). Ovlašćeno lice kurirske službe proverava identitet korisnika i nakon toga uručuje sertifikat i primerke ugovora, a korisnik overom ugovora  potvrđuje prijem sertifikata. Kod za aktivaciju – PIN, dostavlja se naknadno, takođe preko kurirske službe.

Postupak izdavanja sertifikata za pravna lica je složeniji u odnosu na postupak izdavanja za fizička lica i zahteva nešto više dokumentacije. Obavezno je dostavljanje dokumentacije u papirnoj formi kako bi Sertifikaciono telo Pošte evidentiralo pravno lice kao korisnika i dostavilo predračun.

Ukoliko pravno lice podnosi zahtev za izdavanje sertifikata za fizičko lice ili strano lice koje poseduje JMBG neophodno je da popuni i preuzme zahtev za izdavanje za pravno lice sa linka: https://www.ca.posta.rs/postupak_izdavanja.htm

Na osnovu elektronski popunjenog zahteva pravno lice:

 • štampa i overava Ugovor o pružanju usluga Sertifikacionog tela i Prilog tog ugovora u dva primerka;
 • uz očitanu ličnu kartu (ili kopiju lične karte bez čipa);
 • rešenje o registraciji i
 • OP obrazac šalje u papirnoj formi na adresu – Sertifikaciono telo Pošte, ulica Katićeva 14-18, 11000 Beograd.

Nakon toga, Sertifikaciono telo dostavlja predračun elektronskim putem i nakon izvršene i evidentirane uplate, pristupa izradi sertifikata.

Sertifikaciono telo Pošte sertifikat dostavlja putem kurirske službe Pošte Srbije (Post Express). Ovlašćeno lice kurirske službe proverava identitet korisnika i nakon toga uručuje sertifikat i primerke Ugovora o izdavanju sertifikata, a korisnik overom ugovora  potvrđuje prijem sertifikata. Kod za aktivaciju – PIN, dostavlja se naknadno, takođe preko kurirske službe, dok se primerak Ugovora o pružanju usluga i Prilog tog ugovora dostavlja zajedno sa računom za izvršene usluge, po okončanju postupka uručenja.

Ukoliko pravno lice podnosi zahtev za izdavanje sertifikata za strano lice koje ne poseduje JMBG neophodno je da popuni i preuzme zahtev za izdavanje za pravno lice za stranca bez JMBG sa linka: https://www.ca.posta.rs/postupak_izdavanja.htm

Validnost sertifikata ne može biti duža od dana do kog je važeći pasoš stranog lica.

Na osnovu elektronski popunjenog zahteva pravno lice

 • štampa i overava Ugovor o pružanju usluga Sertifikacionog tela i Prilog tog ugovora u dva primerka;
 • uz kopiju pasoša;
 • rešenje o registraciji i
 • OP obrazac šalje u papirnoj formi na adresu – Sertifikaciono telo Pošte, ulica Katićeva 14-18, 11000 Beograd.

Nakon toga, Sertifikaciono telo dostavlja predračun elektronskim putem i nakon izvršene i evidentirane uplate, pristupa izradi sertifikata.

Sertifikaciono telo Pošte sertifikat dostavlja putem kurirske službe Pošte Srbije (Post Express). Ovlašćeno lice kurirske službe proverava identitet korisnika i nakon toga uručuje sertifikat i primerke Ugovora o izdavanju sertifikata, a korisnik overom ugovora  potvrđuje prijem sertifikata. Kod za aktivaciju – PIN, dostavlja se naknadno, takođe preko kurirske službe, dok se primerak Ugovora o pružanju usluga i Prilog tog ugovora dostavlja zajedno sa računom za izvršene usluge, po okončanju postupka uručenja.

Česta pitanja:

Da bi ste dobili kvalifikovani elektronski sertifikat za elektronski potpis potrebno je da popunite odgovarajuću unosnu formu. Postupak izdavanja je detaljno opisan ovde (klikni).

Sertifikaciono telo Pošte vrši obradu zahteva odmah posle prispeća zahteva od strane lokalnog registracionog tela, tako da obrada može da traje najduže 10 radnih dana od dana prijema zahteva, ukoliko je dokumentacija kompletna i uplata izvršena u skladu sa instrukcijama.

Sertifikaciono telo Pošte izdaje sertifikate na smart karticama sa ili bez čitača i USB tokenima.

Da biste mogli da koristite smart karticu, potreban Vam je čitač smart kartica. USB token je 2 u 1 uređaj, kartica i čitač u kompaktnom pakovanju.

Rok važnosti može da bude 3 ili 5 godina.

Potrebno je da podnesete zahtev za izdavanje novog sertifikata.

Svaki korisnik može da ima neograničen broj sertifikata.

Da, kvalifikovani sertifikat za elektronski potpis sa JMBG može da se koristi za rad na elektronskim servisima državnih organa.

Bez obzira na to da li je sertifikat korisniku izdat kao pripadniku pravnog lica ili kao fizičkom licu, kvalifikovani sertifikat za elektronski potpis sa JMBG može da se koristi za rad na elektronskim servisima državnih organa.

Back To Top
Pretraži