skip to Main Content
office@poreskaprijava.rs

Ukoliko fizičko lice osnuje preduzetničku radnju dužan je da vodi poslovne knjige i porez plaća po stopi od 10% na razliku prihoda i rashoda koji su ostvareni u kalendarskoj godini.

Prihod je iznos koji fizičko lice ostvari po osnovu zakupa. Prihod nije isto što i priliv gotovine.
*Za objašnjenje razlike kliknite na česta pitanja: Da li prihod od zakupa isto i što i priliv novca?

Rashod su svi troškovi koje fizičko lice ima u vezi objekta koji izdaje u zakup (porez na imovinu, troškovi održavanja objekta, troškovi za komunalne usluge ukoliko ih snosi zakupodavac i dr.).

PRIMER:

Pretpostavimo da:
– Troškovi održavanja objekta i troškovi komunalnih usluga iznose 30 EUR mesečno;
– Porez na imovinu iznosi 200 EUR godišnje.

Naime, račune za komunalne usluge najčešće plaća zakupac pa smo iz tog razloga pretpostavili da su svi režijski troškovi 30 EUR (u ovaj iznos se ne uključuju računi za režijske troškove koje plaćaju zakupci jer to onda ne može biti trošak zakupodavca).

Ukoliko bi ovo bili jedini prihodi i troškovi, fizičko lice bi u tom slučaju platilo porez u iznosu od:

Red. br. Opis Iznos
1. Prihodi (350 EUR x 12) 4.200
2. Rashodi (red. br. 2a + red. br. 2b) 560
  2a Troškovi održavanja i komunalnih usluga (30 EUR x 12) 360
2b Troškovi poreza na imovinu 200
3. Poreska osnovica (red. br. 1 – red. br. 2) 3.640
4. Porez na godišnjem novou (red. br. 3 x 10%) 364

Trošak nije isto što i odliv gotovine.
*Za objašnjenje razlike kliknite na česta pitanja:  Da li je rashod isto što i odliv novca? 

Trošak „nepokretnosti“

Ukoliko fizičko lice kupi stan koji će da izdaje i plati ili iz sopstvenih sredstava ili iz sredstava radnje, plaćeni iznos ne predstavlja trošak.
Ali ako stan iskaže u poslovnim knjigama, to će umanjiti oporezivu dobiti, odnosno osnovicu na koju se plaća porez.
Na primer, ako stan košta 20.000 EUR, 500 EUR se može priznati kao rashod amortizacije svake godine (2,5% od nabavne vrednosti stana).

Ulaganja u nepokretnost

Određena ulaganja u nepokretnost se smatraju rashodom perioda pa umanjuju oporezivu dobit u godini u kojoj su nastala.
Na primer, zakupodavac izvrši zamenu led rasvete u stanu. Trošak zamene od 50 EUR umanjuje oporezivu dobit za tu godinu. Ali, ukoliko zakupodavac izvrši renoviranje stana i po tom osnovu izvrši ulaganja u iznosu od 5.000 EUR, kao trošak tekuće godine biće priznat iznos od 125 EUR (trošak amortizacija 5.000 EUR x 2,5%). Drugim rečima, po osnovu izvršenog ulaganja u adaptaciju stana, zakupodavac će imati svake godine manju osnovicu za porez.

Računi za ugostiteljske usluge

Kao rashod u poslovnim knjigama preduzetnika može da se evidentira račun za ugostiteljske usluge koji je nastao u svrhu obavljanja delatnosti.
Na primer, fizičko lice – zakupodavac je častio kafu predstavnike agencije za promet nepokretnosti kada je zaključio ugovor o zakupu sa novim zakupcem. Rashod po osnovu ugostiteljskih usluga iznosi 500 dinara  (cca. 4 EUR) i umanjuje osnovicu za porez.
Međutim, za poreske svrhe rashodi reprezentacije su ograničeni na 0,5% ukupnih prihoda na godišnjem nivou. Ukoliko preduzetnik bude „previše čašćavao“, rashod neće imati uticaja na osnovicu za porez.

NASTAVAK PRIMERA:

Ukoliko u obračun poreske osnovice uključimo i trošak „nepokretnosti“ (stručni naziv trošak amortizacije nepokretnosti) od 1.250 EUR, trošak zamene led rasvete u stanu od 50 EUR, osnovica poreza i obračunati porez bi bili:

Red. br. Opis Iznos
1. Prihodi (300 EUR x 12) 3.600
2. Rashodi (red. br. 2a do red. br. 2e) 1.114
  2a Troškovi održavanja i komunalnih usluga (30 EUR x 12) 360
2b Troškovi poreza na imovinu 200
2c Troškovi „nepokretnosti“ 500
2d Troškovi ulaganja u nepokretnost 50
2e Trošak reprezentacije 4
3. Poreska osnovica (red. br. 1 – red. br. 2) 2.486
4. Porez na godišnjem novou (red. br. 3 x 10%) 249

Napomena: u primeru smo pretpostavili izuzetno male prihode, ali i rashod ugostiteljskih usluga, pa je iz tog razloga u celini poreski priznat.

Dodatni troškovi:

1. TROŠAK DOPRINOSA PREDUZETNIKA

Ukoliko je fizičko lice osigurano po drugom osnovu (na primer, zaposlen je kod drugog poslodavca), dužan je da plaća doprinos za PIO i u preduzetničkoj radnji, što iznosi mesečno najmanje 7.243 dinara (cca. 61 EUR).

Ukoliko fizičko lice nije osigurano po drugom osnovu (nije nigde zaposlen, nije penzioner i sl.), dužan je da plaća doprinos za PIO, doprinos za zdravstveno i doprinos za nezaposlenost što iznosi mesečno najmanje 10.381 dinar (cca. 88 EUR).

Preduzetnik može da se opredeli za isplatu lične zarade, što ne znači da je u radnom odnosu u preduzetničkoj radnji, već samo opredeljuje način na koji će da plaća porez i doprinose po osnovu svog ličnog primanja. U tom slučaju isplaćena lična zarada bi se smatrala rashodom koji umanjuje osnovicu za obračun poreza, pa je preporuka da se preduzetnik opredeli za isplatu lične zarade.

NASTAVAK PRIMERA

Pretpostavimo da:
– fizičko lice – zakupodavac radi kod drugog poslodavca pa da plaća samo doprinos za PIO u iznosu od 61 EUR mesečno i
– opredelio se za isplatu lične zarade.

Prilikom isplate lične zarade bio bi dužan da plati porez i doprinose u iznosu oko 70 EUR, ali bi mu poreska osnovica za porez na godišnjem nivou bila:

Red. br. Opis Iznos
1. Prihodi (300 EUR x 12) 3.600
2. Rashodi (red. br. 2a do red. br. 2f) 3.994
  2a Troškovi održavanja i komunalnih usluga (30 EUR x 12) 360
2b Troškovi poreza na imovinu 200
2c Troškovi „nepokretnosti“ 500
2d Troškovi ulaganja u nepokretnost 50
2e Trošak reprezentacije 4
f Lična zarada preduzetnika (240 x 12) 2.880
3. Poreska osnovica (red. br. 1 – red. br. 2) (394)
4. Porez na godišnjem novou (red. br. 3 x 10%) 0

ZAKLJUČAK – POREĐENJE SITUACIJE KADA FIZIČKO LICE NIJE REGISTROVALO DELATNOST I KADA JE REGISTROVALO DELATNOST

U našem primeru preduzetnik ne bi plaćao porez na prihode od samostalne delatnosti, ali bi mesečno plaćao doprinos za PIO u iznosu od 61 EUR i porez na ličnu zaradu od 9 EUR.

U poređenju sa alternativom da fizičko lice plaća porez preko PP OPO kada smo utvrdili da bi porez iznosio 53 EUR, ovo bi mogli nazvati i povoljnijim rešenjem jer po osnovu plaćenog doprinosa za PIO, fizičko lice će imati veću penziju, a takođe, ovi prihodi mogu imati uticaja na ostvarivanje prava iz zdravstvenog osiguranja. Po osnovu plaćenog poreza fizičko lice ne ostvaruje dodatna prava (na zdravstveno osiguranje, penzijsko osiguranje i dr.).

Napominjemo da je preduzetnik u ovom primeru utvrdio porez na godišnjem nivou, bio bi dužan da plaća akontacije poreza tokom 2022. godine do 15-og u mesecu u iznosu od 1/12 poreza koji bi utvrdio. Utvrđeni iznos poreza plaća prilikom predaje poreske prijave do 15. aprila. Kada preda poresku prijavu, preduzetnik poredi plaćene akontacije sa utvrđenim iznosom poreza i onda razliku doplati ili ako ima pretplatu koristi je za umanjenje plaćanja akontacija za naredni period.

2. TROŠAK KNJIGOVODSTVENIH USLUGA

Cena knjigovodstvenih usluga varira u zavisnosti od obima poslovanja. Za više informacija MOŽETE NAS KONTAKTIRATI.

Napominjemo da i ukoliko fizičko lice ne registruje delatnost, može imati određene troškove knjigovodstvenih usluga (za podnošenje poreske prijave).

3. RAZLIČITI IZNOS POREZA NA IMOVINU

Ukoliko fizičko lice izdaje u zakup nepokretnost i ne vodi poslovne knjige porez na imovinu plaća po progresivnim stopama (u zavisnosti od tržišne cene nepokretnosti) od 0,4% do 2% na tržišnu cenu stana koja zavisi od prosečnih cena na lokaciji gde se nalazi nepokretnost (a koja je utvrđena odlukom jedinice lokalne samouprave). Osnovica se umanjuje za amortizaciju koja zavisi do starosti zgrade.

Ukoliko fizičko lice izdaje u zakup nepokretnost i vodi poslovne knjige porez na imovinu plaća po stopi od 0,4% na tržišnu cenu stana koja zavisi od prosečnih cena na lokaciji gde se nalazi nepokretnost (a koja je utvrđena odlukom jedinice lokalne samouprave). Osnovica se ne umanjuje za amortizaciju.

Ukoliko ukupan prihod fizičkog lica na godišnjem nivou (bruto prihod – porez, bez obzira na to ko je isplatilac prihoda) bude veći od 2.729 hiljada dinara, dužan je da podnese poresku prijavu za godišnji porez na dohodak građana. Na iznos preko ovog iznosa plaća porez po stopi od 10%.

Ukoliko želite da za Vas uradimo analizu iznosa poreza na imovinu koji bi plaćali ako registrujete delatnosti u odnosu na situaciju kada niste registrovali delatnost MOŽETE NAS KONTAKTIRATI.

Back To Top
Pretraži