skip to Main Content
office@poreskaprijava.rs

Ukoliko fizičko lice (zakupodavac) ostvari prihode od zakupa stana od drugog fizičkog lica, stranog lica, preduzetnika paušalca, ambasade strane države, dužno je da podnese poresku prijavu PP OPO u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda i plati porez na zakup (OPCIJA 1).

Na primer, ugovorena je bruto zakupnina od 350 EUR, fizičko lice obračunava i plaća porez u iznosu od 53 EUR. Neto prihod fizičkog lica iznosi 297 EUR (razlika između ukupnog iznosa koji prima od zakupca od 350 EUR i iznosa poreza na zakup koji je dužan da plati od 53 EUR). Dakle, stopa poreza iznosi oko 15% na bruto iznos zakupa.

Na režijske troškove ne plaća se porez na zakup

Često se dešava da zakupodavac i zakupac dogovore da pored fiksnog iznosa zakupnine, zakupac plaća i režijske troškove (struju, vodu, grejanje i dr.). Na ove iznose ne plaća se porez na zakup i to nevezano od toga ko ih plaća – zakupac ili zakupodavac.

Ako zakupac uplati zakupodavcu iznos koji odgovara režijskim troškovima, zakupodavac nije dužan da prijavljuje taj priliv, tj. ne podnosi poresku prijavu i ne plaća porez na zakup.

Takođe, ukoliko zakupac dostavi račune zakupodavcu i on izvrši plaćanje, ne postoji obaveza plaćanja poreza na zakup ni od strane zakupodavca, ni od strane zakupca.

Porez na imovinu

Ukoliko zakupodavac plaća troškove poreza na imovinu bilo zakupcu ili direktno upravi javnih prihoda, postoji obaveza obračuna i plaćanja poreza zakup, kao da je u tom iznosu zakupac ostvario zakupninu.

Ukoliko je zakupac pravno lice i prema zaključenom ugovoru uplati porez na imovinu za prostor koji je uzeo u zakup od fizičkog lica, pravno lice – zakupodavac je dužan da obračuna i plati porez na prihode od zakupa.

Sa druge strane, ukoliko je zakupac fizičko lice i izvrši plaćanje porez na imovinu za stan koji je uzeo u zakup, ili za iznos poreza na imovinu uplati sredstva zakupodavcu – fizičkom licu, zakupodavac je dužan da podnese poresku prijavu na Obrascu PP OPO na isti način kao da mu je zakupodavac uplatio fiksni iznos zakupnine.

Ukoliko ukupan prihod fizičkog lica na godišnjem nivou (bruto prihod – porez, bez obzira na to ko je isplatilac prihoda) bude veći od 2.729.000 dinara, dužan je da podnese poresku prijavu za godišnji porez na dohodak građana. Na iznos preko ovog iznosa plaća porez po stopi od 10%.

Da bi izračunali koliki porez treba da platite, možete koristiti naš KALKULATOR.

Formu ugovora o zakupu možete preuzeti iz naše BAZE ZNANJA.

Ukoliko imate neko pitanje, možete pogledati naša PITANJA I ODGOVORE ili nam postaviti pitanje – TU SMO ZA VAS!

Back To Top
Pretraži