skip to Main Content
office@poreskaprijava.rs

Fizička lica često izdaju stanove i druge objekte i u nedoumici su koji porez na zakup treba da plate. Odgovor na ovo pitanje zavisi od toga KO JE ZAKUPAC.

1. Ako je zakupac PRAVNO LICE, PREDUZETNIK, FIZIČKO LICE KOJE JE OBVEZNIK PDV-A, OGRANAK, PREDSTAVNIŠTVO, DRUGO PRAVNO LICE, porez na zakup plaća zakupodavac prilikom isplate zakupnine zakupcu.

Zakupac (na primer, pravno lice) plaća porez po stopi od 20% na osnovicu koju čini bruto iznos zakupnine umanjen za normirane troškove od 25%.

Na primer, ugovorena je neto zakupnina od 300 EUR, pravno lice obračunava i plaća porez na zakup od 53 EUR, a fizičkom licu uplaćuje 300 EUR.

Neto zakupnina je iznos koji prima fizičko lice nakon isplate poreza. Pravno lice – zakupac usluga zakupa košta 353 EUR (zbir iznosa od 300 EUR koliko uplaćuje na tekući račun fizičkog lica i 53 EUR koliko uplaćuje porez na zakup). Iznos od 353 EUR predstavlja bruto prihod fizičkog lica. Iznos od 300 EUR predstavlja neto prihod fizičkog lica.

2. Ako je zakupac FIZIČKO LICE, STRANO LICE, AMBASADA DRUGE DRŽAVE, porez na zakup plaća zakupodavac – fizičko lice.

Iznos poreza na zakup koji će fizičko lice – zakupodavac platiti, kao i rok u kojem je dužan da plaća porez, zavisi od toga da li fizičko lice izdavanje u zakup obavlja u okviru registrovane delatnosti ili nije registrovao delatnost.

2.1. Ukoliko fizičko lice – zakupodavac nije registrovalo delatnost, dužan je da prijavi primljenu zakupninu u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda, bez obzira na to da li je zakupninu naplatilo u kešu ili na tekući račun.

U tom slučaju, zakupodavac podnosi poresku prijavu PP OPO u roku od 30 dana od dana naplate zakupnine.

Fizičko lice – zakupodavac porez plaća po stopi od 20% na osnovicu koju čini bruto prihod umanjen za normirane troškove od 25%.

Na primer, ugovorena je bruto zakupnina od 350 EUR, fizičko lice obračunava i plaća porez u iznosu od 53 EUR. Neto prihod fizičkog lica iznosi 297 EUR (razlika između ukupnog iznosa koji prima od zakupca od 350 EUR i iznosa poreza koji je dužan da plati od 53 EUR). Dakle, stopa poreza iznosi oko 15% na bruto iznos zakupa.

*Za više informacija pročitajte članak: Obračun poreza na stan koji plaća fizičko lice koje nije registrovalo delatnost.

2.2. Ukoliko fizičko lice – zakupodavac izdavanje u zakup obavlja u okviru registrovane delatnosti – kao preduzetnik, dužan je da vodi poslovne knjige i porez plaća u vidu akontacija do 15–og svakog meseca, pri čemu konačnu poresku obavezu utvrđuje najkasnije do 15. aprila naredne godine za prethodnu godinu. Ukoliko preduzetnik u vidu akontacija plati manje poreza nego što bude konačno utvrđena poreska obaveza, prilikom predaje konačne poreske prijave dužan je da plati razliku poreza. Sa druge strane, ukoliko preduzetnik u vidu akontacija plati više poreza, razlika se vraća na njegov zahtev ili se smatra da je platio buduće akontacije poreza.

U tom slučaju, zakupodavac podnosi poresku prijavu PPDG-1S.

Fizičko lice – zakupodavac porez plaća po stopi od 10% na osnovicu koju čini razlika prihoda i rashoda na način propisan odgovarajućim zakonima.

Na primer, fizičko lice – zakupodavac ostvari prihode od zakupa na godišnjem nivou od 3.600 EUR (300 EUR x 12). U vezi tih prihoda, imao je troškove u iznosu od 1.000 EUR (troškovi poreza na imovinu, troškovi lične zarade, troškovi održavanja objekta koji izdaje i dr.). Porez plaća po stopi od 10% na iznos od 2.600 EUR, što znači da ukupan porez za godinu dana iznosi 260 EUR. Mesečna akontacija poreza bi iznosila 21,67 EUR (260/12).

*Za više informacija pročitajte članak: Obračun poreza na stan koji plaća fizičko lice koje nije registrovalo delatnost.

Fizičko lice koje izdaje u zakup stanove i druge objekte NE MOŽE DA BUDE PREDUZETNIK PAUŠALAC.

Ukoliko ukupan prihod fizičkog lica na godišnjem nivou (bruto prihod – porez, bez obzira na to ko je isplatilac prihoda) bude veći od 2.729.000 dinara, fizičko lice je dužno do 15. maja da podnese poresku prijavu za godišnji porez na dohodak građana. Na iznos preko ovog iznosa plaća porez po stopi od 10%, odnosno po stopi od 15% ako je iznos oporezivog prihoda veći od 4.941 hiljadu dinara.

Back To Top
Pretraži