skip to Main Content
office@poreskaprijava.rs

Postupak odlaganja se odvija na isti način opisan u Kako se podnosi zahtev za odlaganja plaćanja poreza kada ne trebaju sredstva obezbeđenja? ali ukoliko iznos dugovanog poreza na dan podnošenja zahteva iznosi:

  • za pravno lice ili preduzetnika – PREKO 1.500.000 dinara,
  • za fizičko lice – PREKO 200.000 dinara,

Poreska uprava zahteva od poreskog obveznika davanje sredstava obezbeđenja naplate, koja ne mogu biti manja od visine dugovanog poreza koji je predmet odlaganja.

Kao sredstva obezbeđenja, Poreska uprava od poreskog obveznika prihvata:

  • hipoteke na nepokretnostima – nepokretnost mora biti u vlasništvu poreskog obveznika, a procenu vrednosti nepokretnosti vrši Poreska uprava. U toku postupka obveznik dostavlja overen prepis lista nepokretnosti, u kome je, na osnovu založne izjave, upisana hipoteka najmanje u visini duga na konkretnoj nepokretnosti obveznika u korist Republike Srbije;
  • zaloge na pokretnim stvarima – poreski obveznik mora biti vlasnik pokretne stvari na kojoj ne sme biti upisana zaloga u korist drugog poverioca. Procenu vrednosti Poreska uprava ili ovlašćeni procenitelj. U toku postupka obveznik dostavlja rešenje Agencije za privredne registre (APR) o upisu zaloge na pokretnim stvarima u Registar zaloge u korist Republike Srbije;
  • neopozive bankarske garancije – vrednost mora biti veća ili jednaka iznosu duga, a rok garancije mora biti duži najmanje 5 radnih dana od dana dospeća poslednje rate;
  • jemstvo drugog lica koje je vlasnik imovine – ukoliko je jemstvo drugog lica u vidu nepokretnosti, pored ugovora o jemstvu, dostavlja se i veren prepis lista nepokretnosti, u kome je, na osnovu založne izjave, upisana hipoteka najmanje u visini duga na konkretnoj nepokretnosti obveznika u korist Republike Srbije ili ukoliko je reč o pokretnim stvarima, pored ugovora o jemstvu, dostavlja se rešenje Agencije za privredne registre (APR) o upisu zaloge na pokretnim stvarima u Registar zaloge u korist Republike Srbije;
  • trasirana menica – sa dva žiranta, iz čijih zarada se može naplatiti poreski dug, menica i ovlašćenje moraju biti evidentirani u registru menica. Zahtev za registraciju poreski obveznik podnosi nadležnoj banci, a dužan je da dostavi potvrdu Poreskoj upravi o izvršenim registarcijama. Rok menice mora biti duži najmanje 5 radnih dana od dana dospeća poslednje rate. Solo menica ne može biti sredstvo obezbeđenja;
  • menica avalirana od strane poslovne banke

Ako se dugovani porez obezbeđuje sredstvima obezbeđenja koja se odnose na hipoteke, zaloge ili jemstva, sredstva obezbeđenja ne mogu biti manja od 120% visine dugovanog poreza koji je predmet odlaganja.

Back To Top
Pretraži