Skip to content
office@poreskaprijava.rs

Postupak odlaganja se obavlja na sledeći način:
1. poreski obveznik popunjava zahtev za odlaganje plaćanja dugovanog poreza. Forma zahteva nije propisana, ali organizacione jedinice Poreske uprave imaju svoju formu zahteva. Na linku možete preuzeti primer obrasca filijale Centar. Ukoliko Vaša filijala nema svoj obrazac, možete preuzeti naš obrazac link (link forme zahteva i link primera popunjenog obrazca);
2. poreski obveznik popunjava zahtev za izdavanje zapisnika o usaglašenom stanju duga (link forme zahteva i link primera popunjenog obrasca). Za formu zahteva važe ista pravila kao pod tačkom 1;
3. na osnovu podnetog zahteva i podataka kojima raspolaže službeno lice Poreske uprave sačinjava zapisnik o usaglašenom stanju kako bi se utvrdio iznos duga koji se odlaže na dan podnošenja zahteva za odlaganje;
4. poreski obveznik je dužan da izvrši uplatu takse u iznosu od 870,00 dinara (link primera popunjene uplatnice).

Navedene zahteve i dokaz o plaćenoj taksi poreski obveznik predaje (ili dostavlja poštom) nadležnoj filijale Poreske uprave u zavisnosti od opštine poreskog obveznika (adresar filijala Poreske uprave).

Kako se podnosi zahtev za odlaganja plaćanja poreza kada ne trebaju sredstva obezbeđenja?

Nakon sačinjavanja zapisnika o usaglašenom stanju i nakon obrade zahteva, službeno lice Poreske uprave formira rešenje po kome se poreskom obvezniku odlaže plaćanje dugovanog poreza na određeni broj mesečnih rata, sa instrukcijama za plaćanje i rokovima dospeća poreskih obaveza.

Poreska uprava ne zahteva bilo kakva sredstva obezbeđenja ukoliko dugovani porez, po osnovu svih javnih prihoda koje naplaćuje Poreska uprava, a koji je predmet odlaganja, na dan podnošenja zahteva iznosi:

  • za pravno lice ili preduzetnika – do 1.500.000 dinara;
  • za fizičko lice – do 200.000 dinara.

Ukoliko poreski obveznik redovno izmiruje rate odloženih i tekućih obaveza ili pre isteka roka isplati dugovani porez otpisuje mu se 50% kamate koja se odnosi na odloženi dug.

Ukoliko se poreski obveznik ne pridržava rokova za uplatu odloženog dugovanog poreza ili ne izmiruje tekuće obaveze, rešenje će biti ukinuto po službenoj dužnosti a za neplaćeni dug sa uključenom kamatom pokrenuće se postupak prinudne naplate.

Takođe, ukoliko je rešenje o odlaganju plaćanja dugovanog poreza ukinuto po službenoj dužnosti iz bilo iz razloga neplaćanja rata ili tekućih obaveza, poreski obveznik nema pravo da podnese novi zahtev za odlaganje plaćanja tog dugovanog poreza.

Česta pitanja:

Da, imate pravo na odlaganje i možete podneti zahtev za odlaganje dugovanog poreza, s obzirom da se u ovom slučaju radilo o specifičnom odlaganju, po Uredbi Vlade RS. Sam postupak podnošenja zahteva smo detaljno opisali OVDE.

Back To Top
Pretraži